Historisk godt resultat

Namsskogan kommunen hadde et økonomisk veldig godt år i 2015. Så sent som i 2013 måtte kommunen ta bruk kommunefondene for å få dekke opp det som kunne ha blitt et stort driftsunderskudd. Nå kan kommunen vise til store overskudd to år på rad og resultatet i 2015 er blant de beste i hele Nord­Trøndelag.

Netto driftsresultat endte på nesten 10 millioner kroner. Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter ble 7,85 prosent, som er hele 5,85 prosent over det nasjonale måltallet på 2 prosent.

I den kommunale tjenesteproduksjonen er det utført mye godt arbeid og det økonomiske resultatet er et resultat av denne jobben. Dette viser at omstillingsarbeidet og fokuset på tilpasning av aktivitets­ og tjenestetilbud innenfor de rammer kommunene har til rådighet har fungert. Omstillingsjobben de to siste årene har vært avgjørende for det økonomiske resultatet. Det har vært tøft, men alle enheter har stått på og leverte over budsjett i 2015. Det er historisk. Politikere og administrasjon har jobbet godt sammen for å få til dette.

Siden starten av 2014 har sykefraværet blitt halvert blant kommunens ansatte. Dette er oppnådd gjennom stort fokus på dette området blant alle lederne. Dette spiller også positivt inn på det økonomiske resultatet. Omstillingen har smertet blant de ansatte og 12 til 13 årsverk er borte, men nå er det mer glød enn på lenge i den kommunale organisasjonen.

Namsskogan kommune har snudd driftsøkonomien fra for mye merforbruk, til at det leveres positive tall fra alle etater. Samtidig har tjenestetilbudet til kommunen innbyggere blitt bedre. Det økonomiske resultatet gir større handlingsrom til å skape enda bedre tilbud til innbyggerne og investere i større prosjekt som kan være med på å videreutvikle både bolyst, attraktivitet og nye arbeidsplasser i Namsskogan.

Les hele årsrapporten her: https://www.namsskogan.kommune.no/arsrapport-2015/arsrapport-2015/